Kara Para A?k 51. bölüm fragman? yay?nland? m??-?zle

1,082 Views

Ömer, Hüseyin’i mahkemeye ç?karmay? ba?arm??t?r. Elif’e kumpas kuruldu?unu anlatan Hüseyin’in ifadesinden sonra Elif özgürlü?üne kavu?mu?tur. Elif ve Ömer çok mutludur ikinci baharlar? ba?lam??t?r hasret kald?klar? günlerin ac?s?n? ç?karmak için her ?eyi unutup ba? ba?a vakit geçirmeye karar verirler. ?ki sevgilinin mutlu anlar? Nilüfer’in kay?p oldu?u haberiyle son bulur. Elif ve Ömer hayat?ndan endi?e ettikleri Nilüfer’i bulmak zorundad?r.

Tayyar bir kez daha ölümden dönmü?, Hüseyin ve Metin hapse girmi?tir. O?lunun kendisini öldürmek için Hüseyin’le i? birli?i yapt???ndan emin olan Tayyar büyük bir intikam plan? içindedir. Hem Metin’in can?n? yakacak hem de onun elinde olan ve hapse girmesine neden olacak belgeleri alacakt?r. Bunun için Metin’i en zay?f noktas?nda vurmaya karar vermi?tir ve Nilüfer için ak?l almaz bir oyun haz?rlam??t?r. Metin bu oyuna gelecek midir? Ömer Tayyar’? yakalayabilmek için son ?ans? olan belgeleri ele geçirebilecek midir? Elif ve Ömer Tayyar’?n Nilüfer’i öldürmesine engel olabilecek midir?

Nedret’in pe?inde olan ?pek, Asl?’n?n yard?m?yla telefonlar?n? dinlemeye ba?lar. Nedret’i yakalamaya çok yakla?m??t?r. Filiz’in kar??s?na ç?k?p onunla konu?mak istedi?ini söyler. Nedret’in annesi oldu?u gerçe?ini ona aç?klayacakt?r. Son anda her ?eyi fark eden Nedret, ?pek’i durdurmaya karar vermi?tir. Bu u?urda onu öldürmeyi bile göze alm??t?r. Nedret ve ?pek sava??n?n galibi kim olacakt?r?

Category:  Genel
Tags:  Ömer, Hüseyin’i mahkemeye ç?karmay? ba?arm??t?r. Elif’e kumpas kuruldu?unu anlatan Hüseyin’in ifadesinden sonra Elif özgürlü?üne kavu?mu?tur. Elif ve Ömer çok mutludur ikinci baharlar? ba?lam??t?r hasret kald?klar? günlerin ac?s?n? ç?karmak için her ?eyi unutup ba? ba?a vakit geçirmeye karar verirler. ?ki sevgilinin mutlu anlar? Nilüfer’in kay?p oldu?u haberiyle son bulur. Elif ve Ömer hayat?ndan endi?e ettikleri Nilüfer’i bulmak zorundad?r. Tayyar bir kez daha ölümden dönmü?, Hüseyin ve Metin hapse girmi?tir. O?lunun kendisini öldürmek için Hüseyin’le i? birli?i yapt???ndan emin olan Tayyar büyük bir intikam plan? içindedir. Hem Metin’in can?n? yakacak hem de onun elinde olan ve hapse girmesine neden olacak belgeleri alacakt?r. Bunun için Metin’i en zay?f noktas?nda vurmaya karar vermi?tir ve Nilüfer için ak?l almaz bir oyun haz?rlam??t?r. Metin bu oyuna gelecek midir? Ömer Tayyar’? yakalayabilmek için son ?ans? olan belgeleri ele geçirebilecek midir? Elif ve Ömer Tayyar’?n Nilüfer’i öldürmesine engel olabilecek midir? Nedret’in pe?inde olan ?pek, Asl?’n?n yard?m?yla telefonlar?n? dinlemeye ba?lar. Nedret’i yakalamaya çok yakla?m??t?r. Filiz’in kar??s?na ç?k?p onunla konu?mak istedi?ini söyler. Nedret’in annesi oldu?u gerçe?ini ona aç?klayacakt?r. Son anda her ?eyi fark eden Nedret, ?pek’i durdurmaya karar vermi?tir. Bu u?urda onu öldürmeyi bile göze alm??t?r. Nedret ve ?pek sava??n?n galibi kim olacakt?r?
Published:  6 years ago

Please select playlist name from following
Please select the category that most closely reflects your concern about the video, so that we can review it and determine whether it violates our Community Guidelines or isn't appropriate for all viewers. Abusing this feature is also a violation of the Community Guidelines, so don't do it.
Comments 0